Web
Analytics
top of page
Sign Here
Download in other languages:  Español   |   עברית   |   Français   |  Русские 
 כתב התקשרות: לקבל פני משיח צדקנו

בס״ד

ב"ה. ימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן תשפ"ב, מאה ועשרים שנה.

 

בתוך כל ישראל המאמינים בביאת המשיח ומצפים לה בקוצר רוח וכליון עיניים, אחכה לו בכל יום שיבוא.

בתוך כל אנ"ש חסידי חב"ד, ההולכים בדרכי רבותינו נשיאי חב"ד. המקושרים לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, לומדי תורתו מקיימי הוראותיו ופועלים בשליחותו.

הננו כולנו, כאיש אחד בלב אחד, עומדים על יסוד איתן אחד, האמונה הפשוטה שדבר אחד מדבריו אודות הגאולה האמיתית והשלימה בדורנו, אחור לא ישוב ריקם.

הננו כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מאמינים יודעים ורואים שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הוא המנהיג אותנו בכל ענינינו כהיום הזה, והוא המוליך אותנו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

הננו כולנו, כאיש אחד בלב אחד, באים בזה ברצון אחד, בזעקה אחת, מקרב ולב עמוק: עד מתי!

איננו מקבלים בשום אופן את המצב הנוכחי. רצוננו לראות את מלכנו בפשטות, בעיני בשר, בעולם הזה הגשמי, מנהיג אותנו ואת כלל ישראל ואת העולם כולו. בונה מקדש במקומו ומקבץ נדחי ישראל ומתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד.

הננו כולנו, כאיש אחד בלב אחד, מביעים בזה את התמסרותנו אליו, לעשות כל אשר יצוה, בכל הוראותיו, בביטול של הנחת עצמותו, מבלי הבט על הרצון השכל והמדות שלנו. לפעול בשליחותו להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, בלימוד התורה, כולל תקנת לימוד הרמב"ם היומי, וקיום המצוות בהידור, בעשרת המבצעים וכל עניני חיזוק והפצת התורה והיהדות, בהפצת מעיינות החסידות, ובפרט בענינים שהזמן גרמא: לימוד עניני גאולה ומשיח, פרסום הנבואה שהנה זה משיח בא, והכנת כל ישראל לקבלת פני משיח, על ידי הסברת ענינו של משיח לכל אחד ואחת.

ידועים דברי קדשו בשיחה הידועה של ב' ניסן תשמ"ח, "צריכה להיות פעולת העם שמכריזים יחי המלך, שתכנה של הכרזה זו, שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועד להקיצו ורננו דוד מלכא משיחא". ושם בהמשך השיחה, שהכרזה זו היא "התוכן דענין ההכתרה . . שעל ידי זה פועלים ביאת דוד מלכא משיחא".

ועל פי דברים אלו, הננו כולנו, בתוך רבבות אלפי ישראל, כאיש אחד בלב אחד, בהכרזה אחת מפנימיות נפשנו: יחי המלך!

תפלתנו לה' יתברך, שזעקה החלטה והכרזה זו יפעלו פעולתן, שהקב"ה יתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, והיתה לה' המלוכה. ותיכף ומיד ממש מלך ביפיו תחזינה עינינו, נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן, והוא יגאלנו!

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

החתימה שלך התקבלה!

bottom of page