Web
Analytics
top of page
Twilight Sunset
להורדת גרסת pdf, לחץ כאן.

קבלת המלכות

ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם
(הושע ג' ה')

וגם יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד, ומעמו יבקשו שאלתם, כי הוא ימשול בהם
(מצו"ד עה"פ)

קבלת המלכות
לאור פסקי הדין ע"י מאות רבנים מורי הוראה בישראל שהרבי מליובאוויטש הוא מלך המשיח, ולאור נבואתו כי הגיע זמן
הגאולה ואנו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, "הנה זה מלך המשיח בא" "ומנחם שמו", - מובן כי הדבר היחידי אשר נשאר הוא - לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את עם ישראל מהגלות. לכן הננו מבקשים ומקבלים עלינו את מלכות הרבי מלך המשיח ומתחננים ותובעים מהקב"ה כי ישלח אותו לגאול אותנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
ונכריז לפניו: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

תודה על ההגשה!

נ.ב. רצוי לקבל תוספת החלטה טובה שתביא לזרוז הגאולה

bottom of page