Web
Analytics
top of page

הצהרה

Click below to download in another language.

בס״ד

קבלת המלכות: תשנ"ב

במשך אלפי שנים, אבותינו ציפו והתחננו בבכי שהקב"ה ישלח את משיח צדקנו. בחסדו הגדול של הקב"ה, זכה דורנו, הדור השביעי, להגיע לסף הגאולה השלימה. בזכות נשיאות הרבי במשך למעלה משבעים שנה, הגיעו מעיינות החסידות לפינות הרחוקות ביותר של העולם.

משנת תנש"א ועד היום, מאות פוסקים קבעו שהתנאים ל"חזקת משיח" כפי שמובאים ברמב"ם (הלכות מלכים, פרק י"א) התקיימו ברבי.

 

הרבי אמר בבירור בשיחת פרשת משפטים תנש"א:

"המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר היה כמו שכתוב "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכות ועל ידי העם, וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי – בגאולה האמיתית והשלימה".

 

בשיחת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב, הורה הרבי ברורות לכל השלוחים, שמכיון שמשימת המשיח להביא את הגאולה – כלומר השליחות של "שלח נא ביד תשלח" – כבר התחילה, אזי המשימה היחידה שנותרה למפעל השליחות היא למעשה לקבל את פני משיח צדקנו על מנת שיוכל לבצע את משימתו לגאול את עם ישראל מהגלות.

בהזדמנויות אחרות הבהיר הרבי שבכל הנוגע למשימה החשובה ביותר של הכנת העולם לקראת המשיח – כולנו שלוחים. ברוך ה', כיום ישנם לימוד ומודעות מוגברת לעניני משיח וגאולה.

הרבי הפך את תפקידנו מהמתנה גרידא – לציפייה פעילה ומשמחת כהכנה לגאולה, ועודד אותנו "לפקוח את העיניים" כדי להבין שמשיח כבר כאן ופועל בעולם.

לאור האמור, ועל פי מסורת אבותינו שמובאת בתורה שהכתירו את מלכי בית דוד על ידי דברים בפה ובכתב, שמאשרים את נאמנותם וביטולם העמוק, אנו מכריזים את ההכרזה הבאה:

אנו, החתומים מטה, כל איש ואישה, מקבלים את המציאות שמשיח כבר כאן ועומד מאחורי הדלת, וממתין בקוצר רוח לקבל את מנהיגות עם ישראל ולהשלים את המשימה האלוקית שמוטלת עליו: גאולת כל יהודי, כמו גם גאולת כל אומות העולם.

אנו מתחייבים בזאת באופן מלא ומתוך שמחה למסור את גופנו ונשמתנו לרבי מלך המשיח שליט"א, ומאשרים את תמיכתנו הבלתי מעורערת במלכותו, ומשתדלים ללמוד את תורתו ולבצע את מבצעיו שמשנים את העולם עד לנקודה שבה ו"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

מאוחדים יחד, אנו מבקשים ומתחננים שההעלם וההסתר של הגלות יתבטלו לנצח, ושכבודו ואחדותו של הקב"ה יתגלו בעולם כולו.

אנו מקבלים על עצמנו את מלכותו של הרבי מלך המשיח!

אנו מאשרים את הקשר והביטול שלנו אליו באמצעות ההכרזה הנובעת מעומק לבנו שמחלחלת לעולם כולו:

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מקורות

bottom of page